Penthera3T 12X6 Scan-Rescan

License

Creative Commons Attribution 4.0 International

Reference

Paquette, Michael, Gilbert, Guillaume, & Descoteaux, Maxime. (2019). Penthera 3T [Data set]. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.2602049

Zhejiang University Traveling Adults Dataset

License

CC BY 4.0

Reference

Tong, Qiqi, Hongjian He, Ting Gong, Chen Li, Peipeng Liang, Tianyi Qian, Yi Sun, Qiuping Ding, Kuncheng Li, and Jianhui Zhong. “Multicenter dataset of multi-shell diffusion MRI in healthy traveling adults with identical settings.” Scientific Data 7, no. 1 (2020): 1-7.